top of page

Contact

Bedankt voor de inzending! Ik beantwoord uw bericht zo spoedig mogelijk.

Privacybeleid

Paul van Gulick, componist en dirigent, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit stuk wil hij heldere en transparante informatie geven over hoe hij omgaat met persoonsgegevens. Paul van Gulick doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat hij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit stuk;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als hij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

 

Paul van Gulick is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacybeleid of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met hem wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens boven aan dit document.

bottom of page